Drake/Gordon Family of Georgia:Information about Mary Drake