Gattis Family Tree by James R. Gattis, Houston, Texas:Index of Individuals