Dor holech, v'dor ba ... (Eli & Henya Kazatchkov and Co.)