The Thomas Henry Mitchell's of Stoughton, Sask. Canada