The George & Eva (Preist) McKay Family of Richan, Ontario