Dennis Mertes of Kansas City, MO, formerly of Iowa