Buckman, Rieck, Riecks, Mouch, Wriska Prussia to Michigan