Tessier,Smith, Whitney of Mass, Doyle, Lewis of Arkansas