"The Alonzo Erastus Horton Family of San Diego, CA"