H.Sexton "Sexton,Short,Miles,Thomas of Menifee, Ky"