Springmanns of Illinois& William McCoy Rogers Mokane Mo