The Family of Thomas Jefferson Donovan of Phila. Pa