The Tucker Family Of San Antonio, Texas:Information about Frederick Dawson