Genealogy.com
Big changes have come to Genealogy.com — all content is now read-only, and member subscriptions and the Shop have been discontinued.
 
Learn more

Community

Search

Family Finder
First Name:
Middle:
Last:
 

Grant of Nobility to János Ujvárosy by Ferdinand the Third

Updated December 9, 2007

About Our Family Research


Mi III. Ferdinánd, Isten kegyelméböl mindenkor felséges választott római császár, Németország, Magyarország, Csehország, Dalmácia, Horvátország, Szlavónia, Ráma, Szerbia, Galícia, Lodoméria, Kumánia, Bulgária stb. királya ...

A jelen oklevelünk erejével ezennel adjuk tudtára emlékezetül mindazoknak akiket illet, hogy Mi némely híveinknek Fenségünk elé terjesztett legalázatosabb kérelmére, másrészt pedig figyelembe vévén és megfontolván hívünk, Ujvárosy János [Joannis Uyuarasy] huségét és hív szolgálatainak érdemeit, melyeket ö elöször Magyar Királyságunk Szent Koronájának, azután Fenségünknek érdekében különbözö helyeken és idökben híven teljesített és a jövöben is tenni és teljesíteni ígérkezik. Tehát részben ezért, részben pedig mindazokat akik Nekünk és a Keresztény Közösségnek érdemeket és tiszteletet szereztek, és az erények gyakorlásában szorgalmasak, királyi kegyelmünk és bökezuségünk folytán, elödeinknek, Magyarország hajdani dicsö királyainak példáját követvén, megjutalmazzuk, s nékik erényeiknek bizonyos emlékeztetö jeleit szoktuk adományozni, hogy azok öket még nagyobb tettek véghezvitelére mindenkor ösztönözzék. Ezért ugyanezt az Ujvárosy Jánost [Ioannem Vyuarasy] és általa öccsét Gáspárt, egyazon anyától, és anyját Szemere Annát, a nem nemesi helyzetböl és állapotból, amelyben eddig folytonosan voltak, királyi hatalmunk teljességéből és különös kegyéből kifolyólag kiemeljük, a magyar Királyságunk és az alávetett Részek igaz és kétségbevonhatatlan nemeseinek rendjébe és számába felvesszük, befogadjuk és hozzáírjuk, beleegyezvén s biztos tudatunkból és megfontolt ésszel megengedvén, hogy ök maguk mostantól fogva, jövendö és örök idökig, mindazon kegyekkel, tisztségekkel, kedvezményekkel, kiváltságokkal, szabadságokkal, jogokkal, elöjogokkal és sérthetetlenséggel, amelyekkel magyar Királyságunk és a hozzácsatolt Részek többi igaz, ösi és kétségbevonhatatlan nemesei eddig bármilyen jog vagy szokás szerint éltek és élnek és örülnek, azokkal mindkétnemu összes örököseik és utódaik élhessenek, azokat élvezhessék és bírhassák. Irántuk tanúsított kegyünknek, kegyességünknek, jóságunknak bizonyságára az igaz és kétségbevonhatatlan nemesség címere ezen fegyverek vagy nemesi jelvények: T.i. egyenes katonai égszinkék pajzs, annak alapját zöld fészek foglalván el, amelyben mindkét lábán álló tiszta fehér pelikán, kiterjesztett szárnyaival verdesve, csörével saját mellét kihasítva és véréből a fészekben álló három fiát etetni látszik. A pajzson nyitott rostélyú katonai sisak fekszik, rajta arany Királyi abroncskoronával, korona feletti díszként pedig vörösruhás emberi kar, mely összeszorított markában kirántott kardot tart. A sisak tetejéről vagy csúcsáról pedig egyik oldalon arany színü és kék, másik oldalon pedig fehér és vörös szalagok és foszlányok omlanak alá tetszetösen a pajzs széleire, magát a pajzsot csinosan ékesítve, miként mindezek a jelen címereslevél elején vagy fején a festö keze által művészien saját színekkel megfestve is látható.... Ennek örökkévaló emlékezetére és megerösítésére jelen nemesi kiváltságlevelünket titkos függö hiteles pecsétünk oltalmával, melyet mint Magyarország királya használunk, megerösítve, ugyanennek az Ujvárosy Jánosnak [Ioanni Vyuarasy] és általa fenn megnevezett személyeknek és azok örököseinek, mindkétnemu összes más meglévő és még ezután születö utódainak kegyesen adtuk és átengedtük.

Kiadatott általunk öszintén kedvelt hívünknek, fötisztelendő Losi Imre atyának, az esztergomi érseki egyház föpapjának és ugyanazon hely örökös grófjának, Magyarország prímásának, bensö fö és titkos tanácsosunknak kezei által március 24-ik napján, az Úrnak 1638-ik esztendejében, uralkodásunknak Róma felett elsö, Magyarország és többi felett 12-ik, Csehország felett pedig 10-ik évében....

Ferdinandus

Emericus Losi Archieppus
Strigoniensis

Laurentius Ferenczffy 
Family Photos
  • Original Ujvarosy Coat of Arms (158 KB)
    Digital image of original Ujvarosy Coat of Arms, granted to János Ujvárosy on 24 March 1638 by Ferdinand the Third, Holy Roman Emperor.
 
Contact the Author


 

Home | Help | About Us | Site Index | Terms of Service | PRIVACY
The content shown on this page has been submitted by a Genealogy.com customer, and is not subject to verification by Genealogy.com. Neither Genealogy.com nor its affiliates are responsible for the accuracy of any information contained on this page. The opinions expressed on this page are the author's alone and not the opinions of Genealogy.com.
© 2011 Ancestry.com