The Davis Family of Ohio:Information about John Wilson Thomas