The Davis Family of Ohio:Information about Sadie J. Davis