The Davis Family of Ohio:Information about Leila Thomas