The Davis Family of Ohio:Information about James Thomas