Stephenson/Felmlee:Information about Adelesia De Savona