Stephenson/Felmlee:Information about Thomas Courtenay