Gordon Douglas:Information about Christina Thomson Lauchlan