Familia Piza Saelzer:Information about Josefa EICHHOLZ