The Fenwick & Thomspon family of Ohio:Information about Thomas Rinehart