The Fenwick & Thomspon family of Ohio:Information about John Alanzo Thompson