The Finken Family of Ohio:Information about Nicholas Thomas Finken