Harmon Frye & Maude Dougherty family:Information about Daniel O'Dougherty