Harmon Frye & Maude Dougherty family:Information about Donal O'Dougherty