Harmon Frye & Maude Dougherty family:Information about Wanda Dougherty