Sally Burns Gibson Family Tree:Information about Thomas Stokoe