~ GORDON ~ CLAN ~ USA ~:Information about Andrew Thomas Robinson