Klein/Cline Family:Information about Reva Sue Horton