"William Thomas Mounterville James":Information about Thomas Scott