Kates-Thomsen Family Tree:Information about Edward Gruber