Kates-Thomsen Family Tree:Information about Poul Hansen Kofoed