Kates-Thomsen Family Tree:Information about Heist Jacob Kegley