Kates-Thomsen Family Tree:Information about Adolf L. Naples-Monjoi