Kates-Thomsen Family Tree:Information about Polly Catherine Kegley