Kates-Thomsen Family Tree:Information about Lewis Bonaparte Minch