Kates-Thomsen Family Tree:Information about Benoni Dare