Bandagski-Skocz-Foster-Varadi:Information about Harry Franklin Zaleski Zalesny