McHorses of San Antonio Texas:Information about WILLIAM 0. MCPHERON