McHorses of San Antonio Texas:Information about Kaleb Clark