The Byron Edward McPherson Family of Jacksonville, Illinios