The Ramey Family of Indiana:Information about Thomas Gordon White