The Denise O'Brien Family:Information about Apolonia Romaniak