Four Families Through Georgia:Information about Edward Washington O'Kelley