Four Families Through Georgia:Information about James Jefferson O'Kelley