Four Families Through Georgia:Information about Thomas O'Kelley