Four Families Through Georgia:Information about Ann O'Kelley