Four Families Through Georgia:Information about Polly O'Kelley